Våra projekt

Kv. Nöten 4 Hus 5

KvarteretNoten

AB CJ Björnbergs har tagit en stor order avseende Kv. Nöten 4 Hus 5. Beställare Fabege. Entreprenaden innefattar basinstallationer, dvs tekniska installationer för försörjningar med tillhörande optioner. Fastigheten är uppförd 1973 och är belägen i Solna Vreten. Projektet omfattar ombyggnad av kontorshus i tio plan varav garage i ett plan samt nytt fläktrum på tak. Yta ca 24.800 m2 BTA. Tidplan, omgående start och klart våren 2012. Björnbergs har fått fortsatt förtroende på Kv. Nöten åt Fabege att tillsammans med Veidekke utföra basinstallationer samt anpassningar i det s.k. skattehuset.

 

 

Kv. Gångaren 16, HUS 16

Kv. Gangaren 16, HUS 16

Åt Skanska utför Björnbergs en nybyggnad av ett 10 vånings kontorshus vid Lindhagen, varav 3 våningar under marken. Husets yta blir 18 200m2, fördelat på 10 200m2 kontor och 8 000m2 garage. Skanska Fastigheter i Stockholm AB är byggherre och vi är underentreprenörer åt Skanska Sverige AB i en vs-entreprenad i samverkan. Projektet ska LEED certifieras samt klassas som ”Green Building”, dvs. det totala energibehovet ska vara mindre än 75% av BBR:s krav. Byggnaden uppförs med hyresgäst anpassning åt VISMA.

 

 

Bussterminalen i Jakobsberg

bussterminaljakobsberg3

AB CJ Björnberg har haft i uppdrag, att i samverkansentreprenad med SL och Skanska, utfört VS-entreprenaden inom Jakobsbergs Bussterminal. Ny bussterminal på ca 2000kvm uppfördes vid Jakobsbergs pendeltågstation. Bussterminalen utformades med en byggnad utgörande en norra del med anslutning till gångtunnel och pendeltågstationen. Och ett lyftpaket med rulltrappor och hiss från nedre entré hall (mot förbindelsegången mot pendeltågen) och upp till markplanet där vänt- halls delen är belägen. På det nedre planet finns en butik, fläktrum, el/telerum, kylrum och oljeavskiljarerum. Och på det övre planet finns ytterligare en butik med bak utrymmen. Vänthallen är cirka 100 m lång och har 5 gator för ankommande bussar och 11 gator för avgående bussar. I den södra delen utfördes en mindre del i två plan med värmeundercentral och ett café på markplan, samt med ett fläktrum och personalutrymmen för bussförare på plan 1. Arbetet pågick under 2010-2011.

Kungsbrohuset

Kungsbrohuset

Kungsbrohuset Befintligt kontorshus är rivet och på samma plats uppfördes en ny byggnad med bl.a. kontor, butiker och restaurang. Kungsbrohuset uppfördes som delad entreprenad i två etapper (bas och hyresgäst).

Hagaporten

hagaporten

Arbetena med ÅF:s nya huvudkontor vid Stockholm norra infart är nu avslutade. Byggnaden består av 7 våningar kontor om c:a 30.000 kvm bto yta ovan mark och därtill 19.000kvm garage under mark. Vårt uppdrag åt Skanska har varit VS- och kyla. Kvarstående arbeten är hyresgästanpassningar.

Akademiska Hus

akademiska

Detta projekt är ett energisparprojekt med syfte att bidra till att Akademiska Hus uppnår sina energisparmål om att minska mängden köpt energi med 50 procent till 2025 jämfört med utgångsåret 2000. I den befintliga kylcentralen har nya kylmaskiner och värmepumpar installerats med tillhörande utrustning som placeras i intilliggande panncentral. Kylmaskiner och värmepumpar kommer att försörja hela KTH campusområde med kyla och värme med fjärrvärme och fjärrkyla som spets.

Skeppet i Österåker

AB CJ Björnberg har erhållit en order av Tegeltornet avseende ett nybildande av en bostadsrättsförening, Skeppet i Österåker. Ordern avser att separera rör- och ledningssystem för fastigheten inkl. ny fjärrvärmecentral och ombyggnad av befintlig. Färdigställs till sommaren 2015.
Av Wästbygg AB har AB CJ Björnberg, filial Norr, erhållit en totalentreprenad kallad Kv. Bulten. En bilhall för Jaguars räkning.

Kv. Lustgården 14

Lustgarden_14

AB CJ Björnbergs har fått uppdrag av Skanska Sverige AB att utföra VS-entreprenaden i en samverkansentreprenad inom Skanska Fastigheter AB:s nybyggnation av kontorsfastighet. Byggnaden är belägen på den västra delen av Kungsholmen, Stockholm, intill Essingeleden. Del av fastigheten kommer att nyttjas som Skanskas huvudkontor. Kontorsfastigheten kommer att bli 10 våningar hög, uppdelade i 3 sammanbyggda hus med lika många teknikutrymmen samt ett för frikylan från bergkyllagret. Total yta blir 83.000m2 inkl. garage. Förutom stor del av kontorsutrymmen kommer även fastigheten innehålla två restauranger, sporthall, hörsal m.m. Byggnaden kommer vidare att klara kraven för att få miljöcertifieringarna EU Greenbuildning och Miljöbyggnad. Projektet är igång och tidplanen för VS-entreprenaden är start vecka 8 2012 och ska vara färdigställd och besiktad till den 31/1-2014.
Foto ”Lustgården 14 febr 2014a” av Holger.Ellgaard – Eget arbete. Licensierad under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 via Wikimedia

Nya Södertälje Sjukhus

Sodertalje_Sjukhus

AB CJ Björnberg har erhållit en order av Skanska AB avseende Nya Södertälje Sjukhus. Cirka 20 000 kvadratmeter nybyggnad och cirka 13 000 kvadratmeter ombyggnad. Preliminär inflyttning sker med start i nybyggnaden under andra halvåret 2016, och sedan etappvis till och med 2018. Den nya behandlingsbyggnaden ska klassificeras som Miljöklassad byggnad.

Hekla, Kista

HEKLA DEMONT 005

Projektet är nu slutfört och har bestått i att uppföra två kontorshus om c:a 33.000 kvm bta. Uppdragsgivare var PEAB och byggherre AP-fast. VS-entreprenaden omfattade kyla/värme etc.

Färöarna 1

Generalentreprenad som omfattar installation av ett komplett system för produktion av värme och kyla till fastigheten. Systemet består i huvudsak av inre installationer i form av ett värmepumpsystem samt en yttre anläggning kylmediekylare.